img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Başvuru Süreci

2022-01-27

SAYI: ÖZDERİN 2022/2

 

Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaya trafik kazası denilmektedir. Bu tanım 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu[1]’nun tanımlar başlıklı üçüncü maddesinde yer almaktadır. Trafik Kazalarının, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre belirlenmiş bazı hukuki yaptırımları bulunmaktadır.

Bu bültenimizde hepimizi yakından ilgilendiren, maddi hasarlı trafik kazalarında zarar görenin trafik sigortasına başvuru süreci ve hukuki sonuçlarından bahsedilecektir.

Maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğinde öncelikle kazaya karışan araç sürücüleri tarafından maddi hasarlı kaza tespit tutanağı hazırlanmalıdır. Tutanak hazırlanırken kazanın oluş şekli, kazanın tarihi ve saati, kazanın meydana geldiği adres detaylı şekilde tutanağa geçirilmeli ve sürücüler tarafından imzalanmalıdır. En önemlisi araç sürücüleri tarafından düzenlenen tutanağa, sürücülerin ehliyetleri, ruhsatları ve trafik sigorta poliçeleri de eklenmelidir.  Bu sayılı evraklara ek olarak kazaya karışan araç sürücüsünün kaza anına ait fotoğraf çekmesi ve video kaydı bulunması maddi hasarın hukuken tazmini ve ispatı noktasında araç maliklerine büyük anlamda fayda sağlayacaktır.

Bu bağlamda kısaca maddi hasarlı trafik kazasına karışan zarar görenin;

  • Taraflarca düzenlenmiş ve imzalanmış kaza tespit tutanağını,
  • Ehliyet fotokopilerini,
  • Ruhsat fotokopilerini,
  • Trafik Sigorta Poliçesi (ZMMS) fotokopilerini,
  • Kaza anına ait fotoğraflar ve video kayıtlarını,
  • hazır etmesi gerekmektedir. Herhangi birinin eksik olması halinde maddi hasarın ve değer kaybının tazmini zorlaşacaktır.

Trafik kazası neticesinde kazada kusuru olan taraf, kusuru olmayan tarafın aracında oluşan zararı ve değer kaybını tazmin etmekle yükümlüdür.  Araçta oluşan zarar ve değer kaybından ayrıca kusuru olan tarafın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası da (Trafik Sigorta Poliçesi) müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluğun kapsamı Karayolları Trafik Kanunu md. 91’de düzenlenmiştir. 

Eğer kusursuz taraf aracında oluşan zararın ve değer kaybının tazmini için sigortacıya karşı dava yoluna gidecekse Karayolları Trafik Kanunu md. 97 uyarınca dava açmadan önce mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Sigorta kuruluşu başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaz veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık çıkarsa, zarar gören ilk derece mahkemelerinde dava açabilir veya sigorta tahkim komisyonuna başvurabilir.

Zarar görenin Sigorta Tahkim Komisyonu’na gitmesinde olduğu gibi, dava açabilmesi için de gerekli başvuruları yapmış ve bu başvuruların olumsuz sonuçlanmış olması ya da 15 günlük cevap verme süresinin geçirilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca tazminatın dayanağına göre kanunda farklı zamanaşımı süreleri öngörülmüştür.  Bültene konu olay haksız fiile dayalı tazminat davaları olup zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunun 72. maddesinde[2] düzenlenmiştir. Kanuna göre zamanaşımı,  zarar görenin zararı ve fiili öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl her koşulda ise 10 yıldır. Zamanaşımı, borcun doğumundan sonra, belli bir sürenin geçmesi sonucunda borçluya borcu ödemekten kaçınma hakkı veren bir sebeptir.

Konu ile ilgili olarak herhangi bir soru veya sorununuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Dava Departmanı

Av. Seval Arife MERTEK

 

[2] MADDE 72- (1) Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. (2) Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.