img-01

VERİ GİZLİLİĞİ BİLDİRİMİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, bazı kişisel verileriniz veya özel nitelikteki kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU (“ÖZDERİN”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

KEP: mehmetmesut.ozderin@hs01.kep.tr

Adres: Arapsuyu Mah. 625 Sok. No:27 KONYAALTI/ANTALYA

UETS: 19989 89773 48430

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’a ve Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkelere uygun olarak;

 • Hukuksal destek verdiğimiz veya iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, raporlama yapılabilmesi,
 • Satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • Bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müvekkillerimizin taraf olduğu veya hukuki menfaatinin bulunduğu icra ve dava dosyaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 • www.ozderin.av.tr web sitemiz üzerinden iletmiş olduğunuz taleplerinizin cevaplanabilmesi, web sitemizdeki bülten ve duyurulardan kendi talebiniz veya açık rızanız ile yararlanabilmeniz,
 • Düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme eğitimimize katılım talebinizin yerine getirilebilmesi,
 • Büromuzu ziyaretinize ilişkin bina güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla;

Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati, m. 5/2 (a) hükmünde düzenlenen kanunlarda açıkça düzenlenmesi, m. 5/2 (ç) hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, m. 5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, m. 5/2 (c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili kişisel veri işlemenin gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı olarak ve gerektiğinde ancak açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği                                  

Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla ve Kanun’un m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerinizi talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine, bir hakkın tesisi için veri aktarımın zorunlu olması nedeniyle yasal mahkemeler ve icra dairelerine, ödeme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bankalar ve finansal kuruluşlara, mali ve vergi yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirlik hizmeti almış olduğumuz kişi veya kuruluşlara, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hizmet sağlayıcılarına, kullanmış olduğumuz sistemler gereği çözüm ortağı altyapı hizmet sağlayıcılarına ve aracılarına, uzmanlık gerektiren konularda destek almış olduğumuz üniversitelere, danışmanlarımıza, bilirkişilere hukuki dayanaklar, yasal mevzuat veya rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz ÖZDERİN tarafından, dahil olduğunuz yahut olmadığınız farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir. Kişisel verileriniz, internet sitemiz, göndermiş olduğunuz iş başvuru formları, iletişim formaları, telefon görüşmelerimiz, ihtarnameler, sözleşmeler, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçleri ve de binamızda bulunan güvenlik kameraları ile görüntü elde edilmesi yoluyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, flash bellek, bulut ve benzeri elektronik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, tarafınızca sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi sıfatıyla ÖZDERİN’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi usulüne uygun şekillerde ozderin@ozderin.av.tr  adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

 

Saygılarımızla,

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU