img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

TTK Madde 376’nın Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ

2021-06-22

SAYI  : ÖZDERİN 2020/17

 

26.12.2020 tarih 31346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de (“İlgili Tebliğ”)[1], 14/09/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’indeki (“Tebliğ”)[2] birtakım maddeler üzerinde değişiklik yapılmıştır.

İlgili Tebliğ’de, “İkinci Bölüm: Sermaye Kaybı” başlığı altında bulunan maddelerde sermaye kaybı olduğunda; genel kurulun hangi hallerde ne şekilde karar vereceği düzenlenmiştir. 6. maddesinin başlığında daha önce yedek akçeler için sebep gösterilmeden sadece “karşılıksız kalması halinde” yazılıyken yapılan değişiklikle genel kurulun sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması hali düzenlenmiştir.

Ayrıca 6. maddenin 1. fıkrasında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması olarak açıklanmıştır.

İlgili Tebliğ’e göre;

      •  
  • Genel kurulun, hangi durumda sermayenin azaltılacağına, tamamlanacağına ve arttırılacağına karar verebileceği,
  • Sermaye azaltımının kalan sermaye ile yapılacağı ve sermaye, kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içerisinde korunması şartıyla da sermayenin, sermaye asgari tutarına kadar indirilebileceği,
  • Sermayenin tamamlanmasında ise, tamamlama fonu hesabının sadece zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabileceği,
  • Genel kurulca, halka açık anonim şirketler için sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda sermayenin artırımına karar verilebileceği,
  • Genel kurulun, sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gitmeden sermaye artırımına karar verebileceği ancak sermaye artırımı tescil edilmeden önce sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın ödenmesi şartıyla yapabileceği,
  • Sermaye artırımına dair aynı genel kurul toplantısında, bedelleri tamamen ödenmek suretiyle, sermayenin istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebileceği ve bu karar verilirken sadece tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının öz varlık içinde korunmasının yeterliği olacağı açıklanmıştır.

Tebliğ’in Geçici 1. Maddesinde, 01.01.2023 tarihine kadar sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayacağı açıklanmış olup İlgili Tebliğ ile “kur farkı zararları” ibaresi “kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı” olarak değiştirilmiştir. Devamında da, bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılacağı şartı getirilmiştir.

Söz konusu tebliğlerin uygulanması ile ilgili herhangi bir hukuki sorunuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Senem ÇETİN                               Stj. Av. Yağmur İrem AKTAŞ
Danışmanlık Departmanı Yöneticisi           Dava Departmanı 

 

 

[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180915-8.htm