img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2021-06-22

SAYI  : ÖZDERİN 2020/16

 

Atık Yağların Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”)[1] Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İlgili Yönetmelik”) 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazetede[2] yayımlanmıştır. Bahse konu İlgili Yönetmelik ile Yönetmelik maddelerinde bazı düzenlemeler yapılmış ve bazı geçici maddeler eklenmiştir.

İlgili Yönetmelikte özetle,

  • Transfer noktasının tanımı yapılmış,
  • Atık yağların Bakanlıktan toplama yetkisi almış atık yağ rafinasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca toplanacağı ve taşınacağı hususu, bununla birlikte bu kuruluşların raporlamalarını da Bakanlığa yapacağı,
  • Toplama planı ve toplama yetkisine ilişkin usul ve esasların da Bakanlıkça belirleneceği,
  • Teknik detaylarına göre atık yağların analizlerinin ve işlemlerinin hangi tesislerde yapılacağı,
  • Yağ üreticilerinin piyasaya sürdükleri madeni yağ miktarlarına göre toplamakla yükümlü oldukları atık yağ oranları 2024 yılını kapsayacak şekilde ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasına (e) bendi eklenmiş olup Yönetmeliğin eklerinde bulunan Ek-6 Atık Yağ Transfer Noktasının Teknik Özellikleri’ne[3] atıfta bulunarak; buna göre, il müdürlüklerinin, transfer noktalarına lisans vermek, bu tesisleri düzenli olarak izlemek ve denetlemekle görevli ve yetkili olduğu belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendinde yapılan değişikle, atık yağ rafinasyon tesisleri tesis içinde kendi bünyesinde TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip bir laboratuvara sahip olmakla yükümlü olup bu laboratuvarların Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlardan olması gerektiği ibaresi getirilmiştir. Aynı maddeye ayrıca 2. fıkra eklenmiş olup Bakanlıktan toplama yetkisi almış atık yağ rafinasyon tesislerinin yükümlülükleri de maddeler halinde sayılmıştır.

Yönetmeliğin “Atık yağ rafinasyon tesislerine çevre lisansı verilmesi ve deneme üretimi” başlığı altındaki 13. maddesine 12. fıkra eklenerek tesisin yıllık ortalama veriminin deneme üretimi sonuç raporundaki değerden %20 düşük olması durumunda deneme üretimi yenileneceği ibaresi getirilmiştir.

Yönetmeliğin 13. Maddesinden sonra gelmek üzere de, “Atık yağ transfer noktaları” başlığı altında 13/A maddesi[4] eklenmiştir. Bu maddede atık yağ transfer noktalarının tanım altına alınmış ve nasıl olması gerektiği anlatılmıştır.

Son olarak, aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesinde ve geçici 2. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin Geçici 1. maddesine[5] eklenen maddeler ile deneme üretimi planı başvurusunda bulunan tesislerin ve çevre lisansına sahip mevcut tesislerin, 23 Aralık 2020 tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa deneme üretimi planı sunmadıkları takdirde, lisanslarının sonlandırılacağı bildirilmiştir.

Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesinde ise, motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 01.01.2021 tarihine kadar Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlü iken; yapılan değişiklikle izin belgesi alma ve programlara kayıt olma süresi 01.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Yönetmelikteki değişiklikleri konuyla alakalı teknik departmanlarınıza iletmenizi tavsiye eder, herhangi bir sorunuz olması durumunda bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,


Av. Senem ÇETİN                             Stj. Av. Yağmur İrem AKTAŞ
Danışmanlık Departmanı Yöneticisi         Dava Departmanı

 

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-1.htm

[3] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-14-1.pdf

[4] Madde 13/A - (1) Atık yağ transfer noktaları, atık yağların rafinasyon tesislerine gönderilmeden önce taşımanın çevresel etkilerinin en aza indirilmesi ve ekonomik olması amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak bekletildikleri alanlardır. Bu alanlar atık yağ rafinasyon tesisleri veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından teşkil edilir.(2) Atık yağ transfer noktalarında depolama yapılabilmesi amacıyla betonarme zemin üzerinde en az iki adet depolama tankı bulunur. Atık kabul alanı yağmura karşı korunur. Tanklarının üzerinde “Atık Yağ” ibaresi bulunur. Bu tanklar, taşmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde yer alır. Hacmi, en az tankın kapasitesi kadar olacak güvenlik havuzunda, güvenli boşaltmayı sağlayacak ekipman bulundurulur.(3) Oluşturulacak transfer noktaları için il müdürlüğünden çevre lisansı alınır. Transfer noktası için çevre lisansı; atık yağ rafinasyon tesislerinin çevre lisansı geçerlilik süresini, yetkilendirilmiş kuruluşlar için ise yetki sürelerini aşmayacak şekilde verilir.(4) Transfer noktaları Ek-6’da yer alan fiziksel özellikler ile Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan şartlara uygun olarak kurulur.(5) Atık yağlar transfer noktalarında en fazla 6 ay bekletilir.

[5]  GEÇİCİ Madde 1- (2) Deneme üretimi planı başvurusunda bulunmamış tesisler ve “Atık Yağ Geri Kazanım” konulu çevre lisansına sahip mevcut tesisler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde Bakanlığa deneme üretimi planı sunmak zorundadır. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan tesislerin mevcut çevre lisansı sonlandırılır. (3) TÜBİTAK MAM tarafından hazırlanacak deneme üretimi takvim planına göre deneme üretimleri gerçekleştirilir. Deneme üretimi takvim planı oluşturulmasında tesislerin Bakanlığa başvuru yaptığı tarih esas alınır. Mevcut tesisler için mücbir sebepler dışında deneme üretimi takvim planı değiştirilmez. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; doğal afetler, kanuni grev, kısmî veya genel seferberlik ilânıdır. Bu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; mevcut tesisten kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, deneme üretimlerinin gerçekleşmesine engel nitelikte olması, mevcut tesisin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması gerekir. (4) Deneme üretimi gerçekleştirilen mevcut tesisler deneme üretim sonuç raporunun uygun bulunması durumunda bu Yönetmelikte yer alan atık yağ rafinasyon tesisi şartlarını yerine getirerek 3 ay içerisinde “Atık Yağ Rafinasyonu” konulu çevre lisansı almak için Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması durumunda tesisin çevre lisansı sonlandırılır (5) Deneme üretimi gerçekleştirilen mevcut tesislerin deneme üretim sonuç raporunun uygun bulunmaması durumunda çevre lisansı sonlandırılır. (6) Mevcut tesisler, dördüncü ve beşinci fıkralardaki deneme üretimine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler. Bu süre zarfında; kendisine ait aracı olan mevcut tesisler A grubu atık yağları toplarlar, B grubu atık yağlar ise mevcut tesislere yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından teslim edilir.