img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik

2021-09-24

SAYI  : ÖZDERİN 2021/RG.10

 

24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik[1] yayımlanarak 01.10.2021’de yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin amacı Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa[2] ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna[3] ve diğer mevzuata göre hazırlanan ve tebliği gereken evrakları kapsamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hazırlanan yönetmelik ile getirilen düzenlemeler şöyledir:

  • Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halleri hariç olmak üzere, SGK tarafından tebliğ edilmesi gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecektir.
  • 5510 sayılı Kanun md. 88/23[4] uyarınca, işverenler elektronik tebligat adresi almak ve kullanmak zorundadır. Bu zorunluluk kapsamında olmayan kişiler isteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep edebilirler, bu talepleri sonrasında onlara da e-tebligat yapılması zorunlu hale gelir.
  • E-tebligat adresi almak zorunda olan işverenler Kurumca belirlenen sistem üzerinden, 01.10.2021 tarihini takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür. E-tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.
  • Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evraklar elektronik ortamda imzalanacak ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacaktır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinecektir. Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacaktır. Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.
  • Ayrıca zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan kişilerin aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir:

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

  • Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilecektir:

Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.

Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.

Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.

Olay kayıtları otuz yıl.

İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.

  • Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlüdür.

  • SGK tarafından elektronik ortamda yapılacak tebligatlarla ilgili teknik altyapıyı kurma ve işletme yetkisi yine SGK’ye verilmiş olup başkaca Kurumlarla protokoller akdetmek suretiyle onlar tarafından kurulmuş altyapılar da kullanılabilir.

Konu ile ilgili herhangi bir soru veya sorununuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

ÖZDERİN