img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2021-06-24

SAYI  : ÖZDERİN 2021/RG.04

 

25.03.2021 tarih 31434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te (“İlgili Yönetmelik”)[1], 27.03.2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki (“Yönetmelik”)[2] birtakım maddeler üzerinde değişiklik yapılmıştır.

İlgili Yönetmelik’in, “Dördüncü Bölüm: Personel Standartları” başlığı altında 19. maddesine tabip ve tabip dışı diğer personeller ile ilgili olarak hastane kadrosunda sözleşmeyle çalışabilecekleri ve mesul müdür tarafından düzenlenen personel çalışma belgesinin müdürlük tarafından onaylandığı tarihten itibaren personelin çalışmaya başlayabileceği eklenmiştir. Yine aynı maddenin ikinci fıkrası personelin işten ayrılışının en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilmesi gerektiği ve böylece personel çalışma belgesinin iptal edileceği, işten ayrılan personelin yerine çalışmaya başlayacak personel varsa mesul müdür tarafından düzenlenen personel çalışma belgesinin de en geç beş iş günü içinde müdürlüğe sunulması gerektiği şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca fıkranın devamında işten ayrılan uzman hekim yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabileceğini, ancak yan dal uzmanlığı bulunanların Bakanlıktaki ilgili komisyondan görüş alınarak ana dalda başlatılabileceği açıklanmıştır.

Özel hastanelerin devri ile ilgili olarak bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde, devir tarihinden itibaren en geç bir ay içinde müdürlüğe başvururken gereken evraklar Yönetmelik’in 69. maddesinde sayılmıştır. İlgili Yönetmelik ile 69. maddenin birinci fıkrasına (d) bendi eklenmiş olup hastane arşivinin devralan tarafa teslim edildiğine dair tutanak ile birlikte, devir tarihinden itibaren en geç bir ay içinde müdürlüğe başvurulması zorunludur.

Yönetmelik’te özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususların açıklandığı Ek Madde 5’in (b) bendinde hastanede bulunan hasta yatağı ve yoğun bakım yatak sayılarının artırılmasına ilişkindir. Yoğun bakım yatak sayılarının toplamının toplam hasta yatak sayısının %30’unu geçemeyeceği hüküm altına alınmış olup İlgili Yönetmelik ile 25.03.2021 tarihinden önce ruhsat almış olan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden özel hastanelerin yatak sayılarını uygun hale getirmeleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca (b) bendine Bakanlıkça onaylanan yatak artırım işlemlerinin 3 yıl içerisinde tamamlanması, 25.03.2021 tarihinden önce onaylananlar dahil olmak üzere 3 yıl içerisinde işlemlerini tamamlamayan hastanelerin yatak artırım onayları iptal edileceği de eklenmiştir.

Ek Madde 5’in (c) bendinde kullanımına izin verilen uzman tabipler tarafından kullanılmak ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla tıbbî hizmet birimleri ve alanlar ile cihazların 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmemesi durumunda verilen izinler iptal edileceği eklenmiştir.

Yönetmelik’in Ek Madde 5 (m) bendinde ise planlama kapsamındaki ünite ve merkezleri ilgili mevzuatına uygun olmak kaydıyla başka özel hastaneye devredebileceği hüküm altına alınmıştır. Devir alınan planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerin faaliyete başlama süreleri 2 yıldan 3 yıla çıkarılmış olup 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmeyen ünite ve merkezlerin onaylarının iptal edileceği şeklinde değiştirilmiştir.

Ruhsatlı hastane binalarının uyumu ve mimari proje değerlendirmeleri ise Yönetmelik’in Geçici Madde 2. maddesinde hüküm altına alınmış olup İlgili Yönetmelik ile birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da 25.03.2021 tarihinden önce yer seçimi ve bina şartları uygunsuzluklarını gidermeleri için bu madde kapsamında süre verilen ruhsatlı özel hastanelere, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmaması kaydıyla 5 yıla kadar ek süre verilebileceği ve bu süre sonunda da uyum sağlayamayan hastanelerin ruhsatının iptal edileceği şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili herhangi bir hukuki sorunuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Av. Senem ÇETİN                              Stj. Av. Yağmur İrem AKTAŞ
Danışmanlık Departmanı Yöneticisi          Dava Departmanı 

 


[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-13.htm

[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/03/20020327.htm#5