img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2022-02-24

SAYI : ÖZDERİN 2022/RG.01

 

18.02.2022 tarihli 31754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te1 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin birtakım maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin önem arz ettiğini düşündüğümüz değişiklikleri aşağıdaki gibidir;

  1. ÖNEMLİ BAKIM VE ONARIM

Bu bölümde; önemli bakım ve onarım kapsamında iş ekipmanında gerçekleştirilen iş ve işlemler, iş ekipmanının periyodik kontrolü, iş ekipmanlarının kayıt altına alınması ve akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim hususlarında yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

  1. Önemli Bakım ve Onarım Kapsamında İş Ekipmanında Gerçekleştirilen İş ve İşlemler: İlgili Yönetmelik’te önemli bakım ve onarım kapsamında iş ekipmanında gerçekleştirilen iş ve işlemler, kaldırma iletme ekipmanlarında ve iş makinalarında konstrüksiyon, yük kolu ve benzeri kısımlarda, basınçlı ekipmanlarda ise gövde, kapak ve benzeri kısımlarda; kaynak, kesme, taşlama ve benzeri onarım işlemleri ile halat, zincir ve benzeri askı tertibatı dışında değişim faaliyetleri, elektrik iç tesisleri ve kuvvetli akım tesislerinde bina bölümlerinde yapılacak ana kolon ve/veya kolon kesitinin değişmesi ve benzeri tesis değişiklikleri ya da esasa ilişkin değişiklikler veya her halükarda %20 güç değişikliği yapılması, diğer tüm tesisatlarda her türlü proje değişikliği gerektiren tadilatlar, iş ekipmanının ilgili standartlarında belirtilen önemli bakım ve onarımlar olarak belirlenmiştir.
  2. İş Ekipmanının Periyodik Kontrolü: İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce, önemli bakım ve onarımlardan sonra ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır. İskeleler, sütunlu çalışma platformları veya kule krenler gibi ilk kurulumdan sonra yükseltilebilen veya değişikliğe uğratılabilen iş ekipmanları, yükseltilmesi veya değişikliğe uğratılması sonrasında iş ekipmanının yapılan değişiklikleri içerecek şekilde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır. İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması, çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli periyodik kontrollerin yapılması sağlanır. İşverence, periyodik kontrol sonuçları ıslak imzalı şekilde kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da geçerlidir. Kurulum ve montaj şartlarına tabi olmayan seyyar iş ekipmanları işletme dışında kullanıldığında, yapılan son periyodik kontrol ile ilgili rapor da ekipmanla birlikte bulundurulur. İşveren periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişiler tarafından belirtilen, iş ekipmanının periyodik kontrolleri ile ilgili ön hazırlıkları yapar veya yaptırır. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi tarafından talep edilmesi halinde, ekipmanın yetkili servisinin periyodik kontrol faaliyetlerine nezaret etmesini sağlar. Periyodik kontrol raporlarında periyodik kontrolü gerçekleştiren kişiye ait EKİPNET kayıt numarasının bulunması gerekmektedir.
  3. Akreditasyon, Yetkilendirme ve Eğitim: Bu Yönetmelik kapsamında; periyodik kontrol yapacak muayene kuruluşlarına akreditasyon, kişilere yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye ve bu kişi ve kuruluşlara yönelik denetim yapmaya Bakanlık yetkilidir. Eğitim, temel eğitim ile sonrasında düzenlenecek ileri ve uygulamalı eğitimleri kapsar. Tüm eğitimlerin içerikleri, süresi, eğitici ve eğitim kurumlarında aranacak nitelikler, devam zorunluluğu, sınav ve başarı kriterleri gibi konulara yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Belirlenen şartlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişiler; periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi unvanını almaya hak kazanır. Birinci fıkra kapsamında kişilere getirilecek zorunluluklar iş ekipmanları esas alınarak Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir. İlgili Yönetmelik’in 11.maddesinde yapılan değişikliğe göre işveren tarafından iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, iş ekipmanını kullanmadan önce bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim verilir.
  4. İş Ekipmanlarının Kayıt Altına Alınması: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ekipmanlarının kayıt altına alınarak takip edilebilmesine dair endüstriyel kimliklendirme zorunluluğu getirmeye, izleme ve takip, bildirim ve elektronik kayıt ile hangi ekipmanların kimliklendirileceğini belirlemeye yönelik usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

İlgili Yönetmelik’te akreditasyon zorunluluğu başlayan iş ekipmanlarının  açıklandığı Ek Madde 2’ye göre  iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ekipman veya ekipman grubu için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır. Ek Madde 2 kapsamındaki iş ekipmanları aşağıdaki gibidir:

  • Kule krenler,
  • LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü)
  • Yürüyenler merdivenler,
  • Asılı erişim donanımları.
  1. Mevcut Periyodik Kontrol Raporlarının Geçerliliği: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.02.2022 tarihinden önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş periyodik kontrol raporları, süresi boyunca geçerlidir.

1 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-1.htm

Söz konusu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili herhangi bir hukuki sorunuz olması halinde, bizimle irtibat kurmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU