img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2021-06-24

SAYI  : ÖZDERİN 2021/RG.9

 

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 7. ve 8. maddeleri 01.01.2022 tarihinde ve diğer maddeleri yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecek 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da (“Kanun”)[1], birçok kanuna ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Buna göre;

  • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a[2], Geçici Madde-3[3] eklenmiş olup vade günü 30.04.2021 ve 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında olan kambiyo senetlerinin ibraz ve icra takip işlemlerini erteleyen düzenlemeler getirilmiştir. İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında kalan çekler bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek olup 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilebilecektir. Yine 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senetlerine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler de duracaktır.
  • Vergi Usul Kanunu’nun[4] faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceğine ilişkin, 231. maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendine, “Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” cümlesi eklenmiştir.

Söz konusu kanuna ilişkin sorunuz olması halinde, bizimle irtibat kurmanızı önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Av. Senem ÇETİN                                         Stj. Av. Yağmur İrem AKTAŞ
Danışmanlık Departmanı Yöneticisi           Dava Departmanı 

 

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf

[2]  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

[3] Geçici Madde 3-(1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; a) İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1.6.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir. b) 30.4.2021 ila 31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur c) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında d) 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.”

[4] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf